sophia loren carlo ponti

carlo ponti and sophia loren

carlo ponti and sophia loren

3

25

sophia loren and husband carlo ponti actresses

carlo ponti sophia loren

2

5

2

static3

1

carloponti

2

carlo ponti

sophia loren carlo ponti wedding