Filipino Proverbs With Meaning

Lumang bagay, magsiparito kayo tingnan