abywfm

funny trashy slogans

foslog

trashy women quotes crazy

rlv

foslog

belowthemendozaline

i44

top ten slogans on save water

foslog

belowthemendozaline

i44

one liners and office slogans 2 fortogden

rlv

foslog

i44